Statement on the Abiy Regime’s Aerial Bombardment of a Children’s Playground and Kindergarten

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Statement on the Abiy Regime’s Aerial Bombardment of a Children’s Playground and…

Continue Reading

ብምኽንያት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበፅሕ ዘሎ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትታት፡ ኢትዮጵያ ንተጋሩ ገሃነም ከም ዝኾነት ኣብ ናይ ፅዕነት ነፋሪት ተሓቢኦም ቤልጅየም ዝኣተዉ ክልተ ተጋሩ ንሲኤን ኤን ተዛሪቦም።

ብምኽንያት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበፅሕ ዘሎ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትታት፡ ኢትዮጵያ ንተጋሩ ገሃነም ከም ዝኾነት ኣብ…

ሕፅረት ኣፋውስን ናውቲ ሕክምናን ዝወለዶ ኣዴታት ትግራይ ኣብ ዝኸፍአ ፀግም ጥዕና ምውዳቐን ተሓቢሩ።

Facebook Twitter Google+ LinkedIn ሕፅረት ኣፋውስን ናውቲ ሕክምናን ዝወለዶ ኣዴታት ትግራይ ኣብ ዝኸፍአ ፀግም ጥዕና ምውዳቐን…

ኲናት ትግራይ ጠጠው ክብል እንተዘይ ክኢሉ ኣብ ዝቕፅሉ ኣርባዕተ ኣዋርሕ፡ ትግራይ እቲ ካብ ዓለም ዝሓሰመ ጥሜት ከጋጥማ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ።

Facebook Twitter Google+ LinkedIn ኲናት ትግራይ ጠጠው ክብል እንተዘይ ክኢሉ ኣብ ዝቕፅሉ ኣርባዕተ ኣዋርሕ፡ ትግራይ እቲ…

ፋሽሽታዊ መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኣወጆ ኲናት ዘርኢ ምፅናት ስዒቡ፡ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕሱም ጥሜት ከም ዝወደቐ ተሓቢሩ።

Facebook Twitter Google+ LinkedIn ፋሽሽታዊ መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኣወጆ ኲናት ዘርኢ ምፅናት ስዒቡ፡…

ኣሜሪካን ኬንያን ኲናት ኢትዮጵያ ብሰላማዊ ዘተ ንምፍታሕ ኣብ ምሽብሻብ ከም ዝርከባ ተሓቢሩ።

Facebook Twitter Google+ LinkedIn ኣሜሪካን ኬንያን ኲናት ኢትዮጵያ ብሰላማዊ ዘተ ንምፍታሕ ኣብ ምሽብሻብ ከም ዝርከባ ተሓቢሩ።…

tigexGov

በወቅታዊ ጉዳዮች የተሰጠ መግለጫ

Facebook Twitter Google+ LinkedIn ላለፉት በርካታ ሳምንታት ለሰላማዊ መፍትሄ ዕድል ለመስጠት በማሰብ ከዓፋርና ከአማራ ክልል ሰራዊታችን…

ፕሮጀክት ሰብኣዊ ሓገዝ ሓደ ዲያስፖራ ንሓደ ስድራ ንገለ ኣባላት ስድራ ፀገሞም ከምዘቃለሎም ተገሊፁ።

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብሰንኪ ልፍንታውያን ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ህዝብና ዝበፅሐ ማሕበረ-ቑጠባዊ ፀገማት ንምእላይ ዘኽእል “ፕሮጀክት ሰብኣዊ…

ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተሳለጠ መበል 6ይ ዘመን 2ይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ፣ እቲ ኲናት ኣብ ትግራይ ካብ ዝውላዕ ጀሚሩ ኣብ ዝሓለፉ 14 ኣዋርሕ ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ምፅናት ህዝብን፡ ዕንወትን ጉሕለት ንብረትን ዝምልከት መበገሲ ዳህሳስ ከም ዝቐረበ ተሓቢሩ።

ዋሺንግተን ዲሲ: 04 ጥሪ 2014 ዓ/ም (TMH) ብምኽንያት እቲ ዝቐፀለ ኲናት ኣብ ትግራይ ልዕሊ 6.3 ሚልዮን…

ፋሺስታዊ ስርዓት ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ የካይዶ ኣብ ዘሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ድሮን ኣብ ዝሓለፉ 10 መዓልታት ጥራይ ልዕሊ 300 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ።

ኣብዪ ኣሕመድን መሻርኽቱን ናይ ሰላም ድሌት ዘይብሎምን፣ እቲ ኣረመናዊ ተግባራቶም ኣጠናኺሮም ምቕፃሎምን ስዒቡ፡ ህዝቢ ትግራይ መኸትኡ…